Roszczenia w przypadku błędu medycznego

Odszkodowanie

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osoba pokrzywdzona może ubiegać się o odszkodowanie. Naprawienie szkody obejmuje wszelkie koszty będące jej bezpośrednim następstwem. Problemem praktycznym jest konieczność ścisłego udowodnienia dochodzonej kwoty. Dlatego pokrzywdzony powinien zachować wszelką dokumentację, rachunki, paragony, które potwierdzałyby wysokość poniesionych kosztów lub takich, które będą dopiero poniesione.

Renta

Jeśli w wyniku błędu medycznego poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Zadośćuczynienie

Poza roszczeniami o wypłatę odszkodowania czy renty pokrzywdzonemu może zostać przyznane także zadośćuczynienie pieniężne jako rekompensata za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne. Jako że krzywdy nie sposób dokładnie wycenić, zadośćuczynienie – w przeciwieństwie do odszkodowania – jest sumą odpowiednią, przyznawaną w zależności od: skali i rodzaju cierpień, wieku osoby pokrzywdzonej, wpływu krzywdy na dotychczasowe życie itp. Im większa krzywda, tym na większe zadośćuczynienie możemy liczyć. Pamiętać jednak należy, że nie ma żadnych kryteriów, którymi sąd się kieruje, ustalając rozmiar krzywdy, a samo zadośćuczynienie ma wymiar abstrakcyjny.

Comments are closed.