Prawo karne

Kancelaria świadczy  kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia. Świadczymy pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Udzielamy pomocy prawnej na każdym etapie sprawy:

  • w postępowaniu przygotowawczym – od postawienia zarzutów do wniesienia aktu oskarżenia,
  • w postępowaniu sądowym – przed sądem pierwszej instancji i sądem odwoławczym,
  • w postępowaniu zainicjowanym złożeniem nadzwyczajnego środka zaskarżenia ( kasacja, wznowienie postępowania),
  •  w postępowaniu karnym wykonawczym  – w tym odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyrok łączny.

W ramach pomocy prawnej sporządzamy m.in.:

  • zwyczajne środki zaskarżenia – zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie postępowania karnego, na zastosowanie środka zapobiegawczego, apelacje,
  • nadzwyczajne środki zaskarżenia – kasacje do Sądu Najwyższego.

Adwokaci Ł. Karwowski & A. Sosiński s.c. – obrońca w sprawach karnych – Wrocław