Błąd medyczny

Błąd medyczny to nieodpowiednie działanie bądź zaniechanie podmiotu leczniczego, w tym lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, którego skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu osoby pokrzywdzonej, uszkodzenie jej ciała lub śmierć.

W doktrynie prawa cywilnego wymienia się następujące przesłanki odpowiedzialności cywilnej za błąd lekarza, dające podstawę do wypłaty odszkodowania: winę, szkodę oraz występujący między zawinionym postępowaniem lekarza a szkodą tzw. adekwatny związek przyczynowy. Wina obejmuje zarówno element obiektywny (bezprawność), czyli naruszenie reguł prawidłowego postępowania, jak również subiektywny w postaci np. niedbalstwa czy lekceważenia obowiązków. Oznacza to, że obowiązek naprawienia szkody może powstać wówczas, gdy błąd ten jest po pierwsze zawiniony przez lekarza, a po wtóre spełnione zostaną dalsze przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. [Teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.04.2013 r., VI ACa 974/12].

Comments are closed.